Χρήσιμες Πληροφορίες

Ποιά είναι η διαδικασία δημοσίευσης ισολογισμού ?

Η διαδικασία δημοσίευσης του ισολογισμού στην Tax3 είναι η εξής. Αφού προχωρήσετε σε αγορά του πακέτου που σας ενδιαφέρει τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί για την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων για την δημιουργία της σελίδας δημοσίευσης του ισολογισμού σας. Στην παρούσα φάση θα σας γνωστοποιηθεί με email η διεύθυνση της σελίδας, την οποία θα πρέπει να προσκομίσετε στο ΓΕΜΗ.

Δεν απαιτείται από την πλευρά σας καμία σχετική εμπειρία ή γνώση για την δημοσίευση του ισολογισμού.

Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την διαδικασία γνωστοποίησης της διεύθυνσης στο ΓΕΜΗ και όπου απαιτείται είναι ο υπεύθυνος του λογιστηρίου σας.

Ποιά είναι το κόστος κατοχύρωσης ονόματος χώρου ?

Το κόστος των ονομάτων χώρου σε περίπτωση που θέλετε η διεύθυνση της σελίδας δημοσίευσης να έχει την μορφή www.onoma.gr εξαρτάται από την κατάληξη που θα επιλέξετε. Το κόστος κατοχύρωσης ονομάτων χώρου είναι :

 • .gr > 20€/2ετη
 • .com.gr > 20€/2ετη
 • .net.gr > 20€/2ετη
 • .eu > 9€/έτος
 • .com > 10€/έτος
 • .info > 9€/έτος

Ποιό είναι το άρθρο που προσδιορίζει την υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού ?

Άρθρο 232 του Νόμου Υπ' Αριθμών 4072 ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012

Άρθρο 232 Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων

1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προ-βλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Μπορώ να δημοσιεύσω σε μια ιστοσελίδα ισολογισμούς διαφορετικών εταιριών ?

Διευκρινήσεις για αυτό το θέμα αλλά και θέματα σχετικά με την δήλωση των Ιστοσελίδων δημοσίευση ισολογισμών υπάρχουν στην αίτηση - δήλωση που παρέχεται από το ΓΕΜΗ. Απόσπασμα του εδαφίου ενημέρωσης εμπλεκομένων παρατίθεται στη συνέχεια :

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

 1.  Με το άρθρο 232 του Ν.4072/2012, θεσπίσθηκε ο «Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων» και ειδικότερα στο άρθρο αυτό, αναφέρονται τα εξής :
  “Άρθρο 232
   1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
   2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.
 2.  Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής (δηλαδή, για να αναρτούν νόμιμα οι ΑΕ και οι ΕΠΕ) στην ιστοσελίδα τους και όχι στις εφημερίδες τις δημοσευτέες πράξεις και στοιχεία τους (π.χ. Προσκλήσεις, οικονομικές καταστάσεις /ισολογισμό κλπ), θα πρέπει είτε να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους κατά την διαδικασία της αυτοαπογραφής είτε να ζητήσουν την καταχώρηση της ιστοσελίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία γίνεται μετά από συμπλήρωση και υποβολή αίτησης/ δήλωσής τους (όπως η παρούσα) και αφού καταβληθεί παράβολο 10, 00 €, όποτε οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ θα προβαίνουν στις κατωτέρω ενέργειες:
  -    καταχωρούν την αίτηση/ δήλωση,
  -    δίνουν ΚΑΚ,
  -    συμπληρώνουν το σχετικό πεδίο “website” της εφαρμογής του ΓΕΜΗ και
  -    ανεβάζουν στη δημοσιότητα σχετική ανακοίνωση, ως εξής :
  «Την __-___-201__ καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ________ η από __-___-201__ αίτηση/ δήλωση της ιστοσελίδας (www____________________) της Εταιρείας με επωνυμία «____________________», το διακριτικό τίτλο «____________» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ___________.
 3.  Επειδή στις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται σαφώς ότι :  «Όπου στον κ.ν.. 2190/1920 και ο 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ /ΤΑΕ ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας», συνεπώς διευκρινίζεται ότι πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή ιστοσελίδα της εταιρείας και όχι του εκπροσώπου, μετόχου κλπ περισσοτέρων ΑΕ.
 4.  ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Ότι  : Στη συνέχεια οι εταιρείες θα πρέπει να γνωστοποιούν κάθε φορά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα , δεδομένου ότι, στο ίδιο ως άνω άρθρο 232, ορίζεται ότι «οι προθεσμίες (όπως αυτές που προβλέπει ο ν. 2190/1920 και ο 3190/1955) που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα (δηλαδή των 20 ημερών πριν την συνέλευση) λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο Μητρώο (δηλαδή στο ΓΕΜΗ) την ανάρτηση στην ιστοσελίδα (δηλαδή δεν εκκινούν από την ημερομηνία της ανάρτησης). [Π.χ. Αν μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα γίνει τον Νοέμβριο, αλλά η γνωστοποίηση στο ΓΕΜΗ γίνει στις 15/12 και η συνέλευση συγκληθεί στις 31/12, τότε η ανάρτηση. είναι εκπρόθεσμη και η συνέλευση μπορεί να πάσχει ή να προσβληθεί για ακύρωση].

Επιλέξτε Τύπο Υλοποίησης

Basic

€75
 • Δημοσίευση Ισολογισμού
 • Φιλοξενία σελίδας δημοσίευσης
 • Λογότυπο εταιρίας και στοιχεία επικοινωνίας
 • Διεύθυνση μορφής www.onoma.tax3.gr
Παραγγελία Δείτε demo δημοσίευσης

Basic + Domain Name με κατάληξη .eu

€84
 • Δημοσίευση Ισολογισμού
 • Φιλοξενία + Όνομα χώρου επιλογής σας
 • Λογότυπο εταιρίας και στοιχεία επικοινωνίας
Παραγγελία

Basic + Domain name με κατάληξη .gr

€95
 • Δημοσίευση Ισολογισμού
 • Φιλοξενία + Όνομα χώρου επιλογής σας
 • Λογότυπο εταιρίας και στοιχεία επικοινωνίας
Παραγγελία